تبلیغات
روانشناسی - طرحواره درمانی (قسمت دوم)
چو رود که در مسیر دره می رود رونده باش / امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش

نگارش در تاریخ سه شنبه 1 آذر 1390 توسط اکرم: بانوی ماهتاب

ارزیابی و آموزش در طرحواره درمانی

اهداف مرحله ارزیابی و آموزش :

مرحله ارزیابی و آموزش در طرحواره درمانی 6 هدف عمده را دنبال می کند :

1. شناسایی الگوهای مختل زندگی

2. شناسایی و مورد آماج قرار دادن طرحواره های ناسازگار اولیه

3. شناسایی ریشه های طرحواره در دوران کودکی و نوجوانی

4. شناسایی راهبردهای مقابله ای و پاسخها

5. ارزیابی سرشت بیمار

6. جمع بندی کلیه این اطلاعات و رسیدن به مفهوم سازی درمورد بیمار

 

مراحل ارزیابی و آموزش:

در مرحله ارزیابی و آموزش گامهای زیر به ترتیب برداشته می شود:

1. ارزیابی اولیه که خود شامل موارد زیر است :

الف ) شناسایی مشکلهای جاری و تعیین هدفهای درمان :

در این قسمت باید مشکلها را درقالب واژه های طرحواره درمانی مطرح کرد و سپس به پایه ریزی یک طرح درمانی متمرکز بر ارتقای انگیزه درمان در بیمار پرداخت.

ب ) ارزیابی تناسب مشکل بیمار برای طرحواره درمانی

2. شناسایی الگو با طی مراحل زیر :

الف ) مصاحبه بالینی متمرکز بر تاریخچه زندگی بیمار

ب ) شناسایی ارتباط مشکلهای جاری بیمار با تاریخچه زندگی او و

ج ) یافتن دوره های پدیدآیی و آشکار شدن طرحواره های ناسازگار اولیه در تاریخچه زندگی بیمار.

در این قسمت درمانگر کار را با مشکلهای فعلی بیمار شروع می کند و به مرور زمان عقب تر می رود و مشکل را تا جایی که ممکن باشد در گذشته ردیابی می کند. تاریخچه رابطه های بین فردی نیمرخی از طرحواره ها را مطرح می کند. تکنیکهایی که برای شناسایی این طرحواره ها در هنگام مصاحبه با بیمار بکار می رود عبارتند از: تکنیک پیکان رو به پایین و توجه به ناهمخوانی ها در سبک نگرش فرد به خود یا دیگران.

بدین ترتیب درمانگر سعی می کند مشکلهای جاری را به طرحواره های اولیه ناسازگار که در طول زندگی فرد بوجود آمده ارتباط دهد و راهبردهای مقابله ای بیمار را هم مشخص سازد و به بیمار آموزش دهد که این راهبردها در پاسخ به طرحواره های دردناک دوران کودکی سازگار بوده است اما امروز این طرحواره ها و راهبردها ناسازگارند و باید اصلاح شوند.

3. تکمیل پرسشنامه های طرحواره درمانی توسط بیمار که عبارتند از :

الف ) پرسشنامه طرحواره یانگ (YSQ) طرحواره های بیما را شناسایی می کند.

ب ) پرسشنامه فرزند پروری یانگ (YPI) یک ابزار خوب برای شناسایی ریشه های طرحواره ها در دوران کودکی است.

ج ) پرسشنامه اجتناب یانگ – ریگ (YRI-1) راهبرد مقابله ای اجتناب را می سنجد.

د ) پرسشنامه جبران یانگ (YCI) راهبرد مقابله ای جبران افراطی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

*گاهی درمانگر این پرسشنامه ها را بعنوان تکالیف خانگی به بیمار می دهد و از او می خواهد آنها را در جلسه بعد تحویل دهد سپس در طول یک یا دو جلسه آینده به مرور پرسشنامه ها می پردازند.

4. آموزش بیمار در خصوص طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله ای وی

5. بحث و گفتگو درمورد ریشه های طرحواره های ناسازگار اولیه در دوران کودکی و مرور پرسشنامه فرزندپروری یانگ

6. مورد آماج قرار دادن طرحواره های ناسازگار اولیه از طریق راهبردهای تجربه گرایانه ای همچون تصویر سازی ذهنی و گفتگو بین طرف طرحواره و طرف سالم بیمار

 

راهبردهای تجربه گرایانه در ارزیابی و درمان دو هدف عمده دارند :

الف ) برانگیختن هیجانهای مرتبط با طرحواره های ناسازگار اولیه

ب ) بازپرورش محدود بیماران به منظور ترمیم طرحواره ها و برآورده ساختن نسبی نیازهای ارضا نشده دوران کودکی

به نظر می رسد که راهبردهای تجربه گرایانه در بسیاری از بیماران موجب تغییرهای عمیقی در طرحواره ها می شود. از طریق راهبردهای تجربه گرایانه بیماران از بینش عقلانی درمورد خطا بودن طرحواره های ناسازگار اولیه خود به سمت بینش هیجانی حرکت می کنند. برای اجرای راهبردهای تجربه گرایانه باید طرحواره های بیمار در جلسه درمان برانگیخته شود بگونه ای که هم درمانگر و هم بیمار آن را احساس کنند. درمانگر این کار را توسط تکنیک تصویر سازی ذهنی انجام می دهد.

7. ارزیابی ارتباط درمانی :

طرحواره های بیمار در ارتباط درمانی نیز ظاهر می شوند البته باید توجه داشت که در این قسمت طرحواره های درمانگر نیز برانگیخته می شوند. برانگیخته شدن طرحواره های بیمار در ارتباط درمانی فرصت مناسبی برای درمان فراهم می آورد که اطلاعات لازم برای ارزیابی بیشتر را جمع آوری می کند. درمانگر و بیمار می توانند درباره آنچه که در ارتباط درمانی روی می دهد با یکدیگر گفتگو کنند. آنها می توانند طرحواره ها، افکار و احساسات مرتبط با آنها را شناسایی و وضعیت جاری و رویدادهای گذشته را بررسی نمایند.

8. جمع آوری و مفهوم سازی :

خلاصه جلسه ها را با مراجع در میان بگذارید و به او بازخورد دهید ، مفهوم سازی مورد نظر را تکمیل کنید و مناسب بودن بیمار برای طرحواره درمانی را تعیین کنید.

 
طبقه بندی: مطالب روانشناختی، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS