تبلیغات
روانشناسی - اولین همایش ملی خانواده و مهارت های زندگی
چو رود که در مسیر دره می رود رونده باش / امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش

نگارش در تاریخ پنجشنبه 31 فروردین 1391 توسط اکرم: بانوی ماهتاب

 آخرین مهلت ارسال مقالات: 15 آذر ماه 1390
محورهای همایش:

آموزش مهارت‌های زندگی در خانواده و بهداشت روانی

آموزش مهارت‌های زندگی در خانواده و آسیب‌های اجتماعی- روانی

آموزش مهارت‌های زندگی در خانواده و رفتار شهروندی سالم

آموزش مهارت‌های زندگی در خانواده و پیشگیری از رفتارهای پرخطر

آموزش مهارت‌های زندگی در خانواده و سازگاری زوجین

آموزش مهارت‌های زندگی در خانواده و تربیت دینیآخرین مهلت ارسال مقالات: 15 آذر ماه 1390

مقالات به صورت word به آدرس پست الكترونیك یا به صورت پست سفارشی به آدرس كرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشكده علوم اجتماعی، پژوهشكده مطالعات اجتماعی خانواده ارسال گردد.

وب سایت: www.razi.ac.ir

تلفن: 8390652-0831
طبقه بندی: اخبار برگزاری همایشها، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS