تبلیغات
روانشناسی - به نام خدای مادرم ...
چو رود که در مسیر دره می رود رونده باش / امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش

نگارش در تاریخ شنبه 23 اردیبهشت 1391 توسط اکرم: بانوی ماهتاب

دلتنگ و پر از بهانه بر می گردم
با هق هق کودکانه بر می گردم
حس می کنم عطر چادر مادر را
هر وقت به سوی خانه بر می گردم

روز زن به همه کسانی که زنانگی را از مادران خویش ارث برده اند مبارک   


 
طبقه بندی: مطالب ادبی، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS