تبلیغات
روانشناسی - چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
چو رود که در مسیر دره می رود رونده باش / امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش

نگارش در تاریخ یکشنبه 29 مرداد 1391 توسط اکرم: بانوی ماهتاب

زمان : 26 - 28 مهرماه 1391چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک


ارزیابی و مداخلات روانشناختی در اختلالات
سایکوسوماتیک


اعتیاد واختلالات روان تنی


دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان (اصفهان)

اصفهان، خوراسگان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه

۲۶-۲۸مهر ۱۳۹۱


وب سایت

http://psyso2012.khuisf.ac.ir
طبقه بندی: اخبار برگزاری همایشها، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS