تبلیغات
روانشناسی - اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر
چو رود که در مسیر دره می رود رونده باش / امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش

نگارش در تاریخ سه شنبه 10 اردیبهشت 1392 توسط اکرم: بانوی ماهتاب
اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر

 

 

زمان برگزاری: 17 و 18 اردیبهشت ماه 1392

مکان برگزاری: دانشگاه خوارزمی

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 1391

آدرس الکترونیکی:


محورهای تخصصی:

الف) نوع شناسی سوءمصرف مواد:

1) مواد صنعتی اعتیاد آور (کراک،شیشه...)

2) سوء مصرف مواد و وسایل ارتباط جمعی

3) شیوه های دسترسی به مواد

4) سوء مصرف مواد و ویژگی های شخصیتی

5) نقش قوانین ناهماهنگ در افزایش سوء مصرف مواد

ب) تاثیر مواد بر سلامت:

1) سلامت جسمی و سوء مصرف مواد

2) سلامت روانی و سو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ء مصرف مواد

3) سلامت اجتماعی و سوء مصرف مواد

4) سلامت خانواده و سوء مصرف مواد

ج) سبب شناسی، پیشگیری_ درمان:

1) نقش باورهای مذهبی در پیشگیری از اعتیاد

2) نقش رسانه های ارتباط جمعی

3) نقش نیروهای انتظامی و نظامی در پیشگیری از سوء مصرف مواد

4) نقش آموزش وپرورش در پیشگیری از سوء مصرف مواد

5) نقش مراکز مشاوره در ترک اعتیاد

6) جایگاه و نقش مراکز غیر دولتی در ترک اعتیاد

7) نقش زمینه های فرهنگی، اقتصادی، واجتماعی

8) درمانهای دارویی، روان شناختی و جامعه محور

9) مداخله در بحران سوء مصرف مواد

م) رفتارهای پرخطر

1) بیماری های روانپزشكی و رفتارهای پرخطر

2) باورهای فرهنگی ، اجتماعی ، مذهبی و رفتارهای پرخطر

3) رفتارهای پرخطر جنسی

4) جنبه هاتی حقوقی رفتارهای پرخطر

5) نقش آموزش در پیشگیری از رفتارهای پرخطر

6) بیماریهای عفونی و رفتارهای پرخطر

7) اعتیاد و رفتارهای پرخطر

8) جنبه های اقتصادی ، رفتارهای پرخطر

9) رفتارهای پرخطر و گروه های خاص

10) رفتارهی پرخطر و ابعاد فرهنگی، مذهبی، معنوی

و) آینده اعتیاد

1) اعتیاد و آسیب های نوپدید

2) آینده اعتیاد و راه های مقابله با آن

3) نقشه نوین مبارزه با مواد مخدر

4) تغییر الگوی مصرف

5) شناسایی و توانمندسازی گروه های در معرض خطر آینده اعتیاد

6) نقش آموزش در آینده اعتیاد
طبقه بندی: اخبار برگزاری همایشها، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS